STATUT

STOWARZYSZENIA WSPIERANIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO

ZIEMI ŚWIECKIEJ

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: STOWARZYSZENIE WSPIERANIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO ZIEMI ŚWIECKIEJ „Inkubator Przedsiębiorczości” zwane dalej „STOWARZYSZENIEM” i posiada osobowość prawną. Nazwa stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 2

Terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą STOWARZYSZENIA jest ŚWIECIE.

STOWARZYSZENIE prowadzi działalność użyteczną społecznie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. PRAWO O (Dz. U. z 2015 r. poz.  1393 ze zm.),ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE [Dz.U Nr 96 poz. 873] oraz o postanowienia niniejszego STATUTU.

§ 3

STOWARZYSZENIE jest niezależne od organów administracji publicznej.

§ 4

Czas trwania STOWARZYSZENIA nie jest ograniczony.

§ 5

STOWARZYSZENIE w granicach określonych potrzebą realizacji swych statutowych celów może współdziałać z innymi organizacjami społecznymi i politycznymi.

§ 6

STOWARZYSZENIE może używać odznak i pieczęci określonych w przepisach szczegółowych.

§ 7

STOWARZYSZENIE opiera swą działalność na społecznej pracy zrzeszonych członków, sympatyków i wolontariuszy. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudnić pracowników, w tym swoich członków.

ROZDZIAŁ II

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 8

 1. Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczności na obszarze Powiatu Świeckiego.
 2. Celami działania STOWARZYSZENIA są:
 1. Wspomaganie rozwoju gospodarczego i społecznego, w tym rozwoju przedsiębiorczości, wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich w zakresie działalności rolniczej, pozarolniczej, edukacji, kultury i turystyki,
 2. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe, samorządy oraz podmioty realizujące zadania pożytku publicznego.
  1. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

§ 9

 1. STOWARZYSZENIE realizuje swoje cele poprzez:
 1. Tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym złożonych z przedstawicieli Stowarzyszenia, samorządów, organizacji pozarządowych, podmiotów gospodarczych i uczelni wyższych,
 2. Działanie rozwijające kontakty i współpracę między społeczeństwami,
 3. Promocję i organizację wolontariatu,
 4. Promocję i wsparcie ekonomii społecznej.
 5. Udział w tworzeniu podmiotów ekonomii społecznej,
 6. Wsparcie finansowe bezzwrotne i zwrotne w zakresie przedsiębiorczości,
 7. Mechanizm Regrantingu,
 8. Podejmowanie inicjatyw w zakresie innowacji i rozwoju nowych technologii,
 9. Upowszechnianie i ochronę praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
 10. Podejmowanie inicjatyw w celu realizacji przedsięwzięć infrastrukturalnych na terenie gminy Świecie i powiatu świeckiego.
 11. Koordynację działań wspierających dostosowanie rolnictwa do wymogów europejskich.
 12. Aktywny udział w pracach na rzecz opracowań dokumentów planistycznych i gospodarczych w gminie Świecie i powiatu świeckiego.
 13. Współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi w kraju i zagranicą.
 14. Współpracę w ramach sieci krajowych i międzynarodowych.
 15. Współpracę z podmiotami otoczenia biznesu.
 16. Współpracę z lokalnymi samorządami oraz administracjami publicznymi.
 17. Współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy w Świeciu.
 18. Realizację przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.
 19. Wynajmu nieruchomości na własny rachunek,
 20. Wynajmu maszyn, urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego.
 21. Pozostałe formy udzielania kredytów (pośrednictwo finansowe, dotyczące przede wszystkim udzielania pożyczek przez instytucje nieobjęte pośrednictwem pieniężnym)
 1. Prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego obejmującej:
  1. Pozostałe  doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
  2. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
  3. Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców
  4. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
 2. Prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego obejmującej:
  1. Pozostałe  doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
  2. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
  3. Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców
  4. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
 3. Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:

Nadwyżka przychodów nad kosztami przeznaczona jest na działalność pożytku publicznego”

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 10

Członkowie STOWARZYSZENIA dzielą się na:

 • członków zwyczajnych,
 • członków wspierających,
 • członków honorowych.

§ 11

 1. Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych, akceptujący statutowe cele STOWARZYSZENIA.
 2. Członkiem zwyczajnym STOWARZYSZENIA mogą być również cudzoziemcy mający, jak i niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 12

 1. Członek zwyczajny ma prawo do:
  • czynnego i biernego prawa wyborczego,
  • uczestniczenia w zebraniach, konferencjach, itp. organizowanych przez STOWARZYSZENIE,
  • zgłaszanie opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz STOWARZYSZENIA,
 2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
 • aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów STOWARZYSZENIA,
 • przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał STOWARZYSZENIA,
 • regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w STOWARZYSZENIU.

§ 13

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością STOWARZYSZENIA, deklarująca poparcie finansowe i rzeczowe na rzecz STOWARZYSZENIA.
 2. Członek wspierający posiada prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.
 3. Członek wspierający – osoba prawna działa poprzez swego przedstawiciela.
 4. Członek wspierający ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w Walnym Zebraniu Członków.

§ 14

 1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która wniosła szczególny wkład dla realizacji celów STOWARZYSZENIA.
 2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem opłacania składek.

§ 15

 1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
 2. Nadanie godności członka honorowego następuje uchwałą Walnego Zebrania Członków podjętą na wniosek Zarządu.

§ 16

 1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
 • Dobrowolnej rezygnacji członka zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
 • Skreślenia z listy członków z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich i faktycznego zaprzestania działalności w STOWARZYSZENIU przez okres przekraczający 12 miesięcy,
 • Wykluczenia ze STOWARZYSZENIA w przypadku:

- stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień uchwał i regulaminów oraz zasad etyki,

- prawomocnego orzeczenia przez sąd kary dodatkowej pozbawienia praw publicznych,

 • Pozbawienia członkostwa honorowego,
 • śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
 1. Uchwały w sprawie ustania członkostwa podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
 2. Uchwałę w sprawie pozbawienia członkostwa honorowego podejmuje Walne Zebranie Członków.
 3. Zarząd zobowiązany jest zawiadomić członków na piśmie o fakcie wykreślenia, bądź wykluczenia oraz pozbawienia członkostwa honorowego wraz z podaniem przyczyn.
 4. Od uchwały o wykreśleniu i wykluczeniu członkowi prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały. Zarząd zobowiązany jest pouczyć członka wykreślonego i wykluczonego o przysługującym mu prawie do odwołania się.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 17

 1. Władzami STOWARZYSZENIA są:
 • Walne Zebranie Członków,
 • Zarząd,
 • Komisja Rewizyjna.
 1. Kadencja władz STOWARZYSZENIA trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
 2. Uchwały władz STOWARZYSZENIA podejmowane są w głosowaniu jawnym, w pierwszym terminie zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania,
 3. W drugim terminie Walne Zebranie Członków jest władne do podejmowania uchwał zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania.
 4. Zarząd i Komisja Rewizyjna są władne do podejmowania uchwał przy obecności, co najmniej połowy ich członków.

§ 18

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższym organem władzy STOWARZYSZENIA.
 2. W Walnym Zebraniu Członków udział biorą:
 • z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i honorowi,
 • z głosem doradczym – członkowie wspierający i zaproszeni goście,
 1. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.

§ 19

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz na rok.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w       szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
 • z własnej inicjatywy,
 • na żądanie Komisji Rewizyjnej,
 • na umotywowane żądanie co najmniej 1/3 członków zwyczajnych STOWARZYSZENIA.

5.   Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie w sprawach, dla       których zostało zwołane.

§ 20

 1. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu.
 1. Obradami Walnego Zebrania kieruje Przewodniczący.

§ 21

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:

 1. Określanie głównych kierunków działania STOWARZYSZENIA.
 2. Uchwalanie Statutu i jego zmian oraz przewidzianych Statutem regulaminów.
 3. Uchwalanie budżetu.
 4. Wybór i odwoływanie członków władz STOWARZYSZENIA – w tym Prezesa Zarządu.
 5. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 6. Udzielanie absolutorium Zarządowi.
 7. Ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, a także ulg i zwolnień z powyższych obowiązków.
 8. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie wykreślenia lub wykluczenia członka.
 9. Podejmowanie uchwał w sprawie przynależności do innych organizacji.
 10. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego.
 11. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu STOWARZYSZENIA i przeznaczeniu jego majątku.
 12. Podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości.
 13. Desygnowanie członków do udziału w pracach władz samorządowych i gospodarczych.
 14. Podejmowanie uchwał w innych sprawach zgłoszonych przez członków STOWARZYSZENIA i jego władze.

§ 22

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności STOWARZYSZENIA, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
 2. Zarząd składa się z 3 osób, w tym z Prezesa i Wiceprezesa.
 3. Członkiem Zarządu nie może być członek Komisji Rewizyjnej.
 4. Zasady działania Zarządu określa uchwalony przez Walne Zebranie Członków regulamin.
 5. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 6. Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonane w związku z pełnioną funkcją.

§ 23

 1. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. Uchwalanie planów działalności STOWARZYSZENIA.
  2. Sporządzanie okresowych sprawozdań i bilansów.
  3. Składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swojej działalności.
  4. Przyjmowanie w poczet członków STOWARZYSZENIA.
  5. Podejmowanie uchwał w sprawach wykreślenia i wykluczenia członków.
  6. Zwoływanie Walnych Zebrań Członków.
  7. Wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego.
  8. Inne czynności niezastrzeżone dla Walnego Zebrania Członków.
  9. Zarząd do prowadzenia spraw Stowarzyszenia może utworzyć Biuro Stowarzyszenia i zatrudniać pracowników.
   1. Zasady funkcjonowania biura Stowarzyszenia określa regulamin zarządu,

§ 24

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób.
 3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona przewodniczącego Komisji.

§ 25

Do zakresu działań Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrolowanie, co najmniej raz w roku całokształtu działalności STOWARZYSZENIA oraz dokonywanie oceny tej działalności.
 2. Dokonywanie badań okresowych sprawozdań finansowych.
 3. Składanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków.
 4. Występowanie z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.
 5. Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków oraz prawo zwołania go w przypadku nie zwołania przez Zarząd w terminie określonym w Statucie.
 6. Prawo żądania zwołania zebrania Zarządu.
 7. Występowanie do władz STOWARZYSZENIA z wnioskami wynikającymi z przeprowadzanych kontroli i lustracji.

§ 26

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach STOWARZYSZENIA.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej z członkami Zarządu
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
 5. Zasady działania Komisji Rewizyjnej określa uchwalony przez Walne Zebrania Członków regulamin.

§ 27

 1. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji organom tym przysługuje prawo uzupełnienia brakujących członków wg zasad określonych w regulaminie.
 2. Liczba członków uzupełnionych nie może przekroczyć 1/3 składu powołanego przez Walne Zebranie Członków. W innym przypadku zarządza się wybory uzupełniające.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 28

Majątek STOWARZYSZENIA stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.

§ 29

Źródłami powstania majątku STOWARZYSZENIA są:

 1. Składki członkowskie.
 2. Dotacje, subwencje.
 3. Darowizny i spadki.
 4. Wpływy z działalności statutowej:
  1. odpłatnej działalności pożytku publicznego,
  2. działalności gospodarczej.

§ 30

 1. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu STOWARZYSZENIA wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

W przypadku utworzenia Biura Stowarzyszenia, do zawierania umów i dyspozycji rachunkiem bankowym wymagane jest współdziałanie Dyrektora Biura i Prezesa lub Wiceprezesa.

 1. Oświadczenie woli w innych sprawach mogą składać osoba lub osoby upoważnione przez Zarząd:
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Zabrania się:
 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi”
 2. przekazywania jej majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe
 1. Nowowstępujący członkowie poza obowiązującymi składkami uiszczają jednorazowo opłatę wpisową w wysokości określonej regulaminem
 2. Składki członkowskie powinny być uregulowane do 31 grudnia w danym roku.

ROZDZIAŁ VI

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 31

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu i rozwiązanie STOWARZYSZENIA wymaga większości 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.
 2. Do zawiadomienia o terminie Walnego Zebrania Członków, którego przedmiotem mają być sprawy określone w ust. 1 należy załączyć projekty uchwał.

§ 32

W przypadku podjęcia przez Walne Zebranie Członków uchwały o rozwiązaniu STOWARZYSZENIA, Walne Zebranie Członków zadecyduje o przeznaczeniu majątku i powoła Komisję Likwidacyjną.

W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nieuregulowanych w Statucie mają odpowiednie zastosowania przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia          1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. nr 20 z 1989 r. poz. 104 z późniejszymi zmianami).

ROZDZIAŁ VII

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

§ 33

Statut i jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się postanowień sądu rejestrowego sprawie ich wpisu do rejestru.

Niniejszy jednolity tekst statutu Stowarzyszenia zawiera treść wynikającą:

 1. Uchwały numer 3/2000 z dnia 14 kwietnia 2000 r.
 2. Uchwały numer 17/2003 z dnia 1 października 2003 r,
 3. Uchwały numer 18/2003 z dnia 1 października 2003 r,
 4. Uchwały numer 19/2003 z dnia 1 października 2003 r,
 5. Uchwały numer 13/2004 z dnia 14 października 2004 r.
 6. Uchwały numer 01/2005 z dnia 18 lutego 2005 r.
 7. Uchwały numer 05/2006 z dnia 30 maja 2006 r.
 8. Uchwały numer 5/2011 z dnia 24 maja 2011r.
 9. Uchwały nr 11/2012 z dnia 11 września 2012r.
 10. Uchwały nr 5/2014 z dnia 11 grudnia 2014r.
 11. Uchwały nr 1/2015 z dnia 11 lutego 2015r.
 12. Uchwały nr 12/2016 z dnia 15 września 2016r.