Nasza Historia

Powiatowy Inkubator Przedsiębiorczości utworzono na bazie części budynku magazynowego po byłej jednostce wojskowej w Świeciu przy ul.Chmielniki 2B,w związku z potrzebą zapewnienia nowym podmiotom gospodarczym w ich początkującej działalności, między innymi powierzchni użytkowej w powiązaniu ze świadczeniem dla nich usług szkoleniowych, doradczych oraz wsparcia w formie obsługi rachunkowej.

Po przeprowadzeniu prac adaptacyjnych w 2002 roku budynek ten w dostosowanej części stanowi kompleks handlowo-usługowy, w którym firmy różnych branż prowadzą działalność gospodarczą.

Celem Inkubatora jest pomoc w tworzeniu małych przedsiębiorstw,które chcą prowadzić pozarolniczą działalność gospodarczą na własne ryzyko i uzyskać samodzielne funkcjonowanie i pozycję rynkową.

Uruchomienie Inkubatora zostało ujęte w jednym z celów cząstkowych strategii rozwoju Gminy Świecie, określanym jako przyspieszony rozwój lokalnej gospodarki poprzez stworzenie korzystnych warunków dla wzrostu liczby małych i średnich firm, kreowanie warunków dla rozwoju podmiotów, z tzw. otoczenia biznesu, partnerską współpracą samorządu gminy z samorządem gospodarczym.

Inkubator wpisuje się również w strategię rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego, której celem nadrzędnym jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, poprawa konkurencyjności poprzez działania o charakterze innowacyjnym, nowe technologie, rozwój zasobów ludzkich oraz wspieranie wewnętrznego potencjału rozwoju miast i gmin poprzez rozwój infrastruktury lokalnej.

Podstawowym dokumentem umożliwiającym rozpoczęcie prac nad powołaniem POWIATOWEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  jest przyjęta przez Radę  Miejską w 1998 roku strategia rozwoju gminy Świecie pt. „Przygotowanie do przyszłości”.

Kolejnym ważnym dokumentem  dla działań związanych z powołaniem POWIATOWEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŚWIECIU jest umowa zawarta pomiędzy Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a samorządem Powiatu Świeckiego, według której strony zobowiązały się do wspólnych działań na rzecz zrealizowania INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA POWIATU ŚWIECKIEGO.

Inkubatory przedsiębiorczości stanowią w krajach wysokorozwiniętych dobry i wypróbowany instrument wspierania początkującej działalności przedsiębiorstw.

Powiatowy Inkubator Przedsiębiorczości utworzony został w oparciu o środki finansowe Gminy Świecie,Starostwa Świeckiego oraz wydzielone w ramach kontraktu wojewódzkiego.

Jest on tylko częścią szerokiej koncepcji rozwoju gospodarczego Gminy Świecie,która obejmuje, m.in.Lokalną Strefę Rozwoju Gospodarczego.

INKUBATOR rozpoczął działalność z początkiem miesiąca listopada 2002 roku w oparciu o:

  • podpisaną pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu a Stowarzyszeniem Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej umowę na świadczenie przez okres 14 miesięcy usług inkubatora przedsiębiorczości w oparciu o środki pochodzące z Programu Reorientacji/Przekwalifikowań (PR/P)-Komponent B-1 Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich.
  • podpisaną trójstronną umowę pomiędzy Stowarzyszeniem Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej a Starostwem Świeckim i Gminą Świecie

W oparciu o podpisane umowy zafunkcjonował program „Powiatowy Inkubator Przedsiębiorczości”,który to realizuje dla beneficjentów różnego rodzaju usługi, świadczone przez stały personel Stowarzyszenia i specjalistów zaangażowanych w realizację programu.

Ogólne informacje o organizacji prowadzącej Inkubator.

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości” powstało w 2000 roku jako inicjatywa grupy osób fizycznych, którym zależało na rozwoju gospodarczym ziemi świeckiej, w szczególności na rozwoju przedsiębiorczości oraz wielofunkcyjnym rozwoju terenów wiejskich.

Powołanie Stowarzyszenia było odpowiedzią na potrzebę funkcjonowania tego typu organizacji na terenie powiatu świeckiego.

Stowarzyszenie w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców powiatu świeckiego bierze aktywny udział w składaniu wniosków na realizację różnych programów.

Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową posiadającą status organizacji pożytku publicznego i funkcjonuje w oparciu o ustawę „Prawo o stowarzyszeniach” i ustawę „O działalności pożytku publicznego i wolontariacie”.Działalność finansowa Stowarzyszenia oparta jest o pełną rachunkowość zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości.