Świecki Fundusz Poręczeń Kredytowych działa w ramach spółki prawa handlowego „Vistula-Park” Świecie Sp. z o.o.
Na podstawie umowy współpracy Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości” udziela informacji na temat możliwości skorzystania z oferty funduszu, oferuje pomoc w wypełnieniu wniosku oraz przyjmuje wnioski.

Wymagania jakie należy spełnić przy ubieganiu się o poręczenie:
Poręczenie może być udzielone wyłącznie:
1. prywatnym, krajowym podmiotom spełniających łącznie następujące warunki:
• prowadzący działalność gospodarczą
• miejscem prowadzenia działalności gospodarczej jest Gmina Świecie albo gmina współpracująca ze Świeckim Funduszem Poręczeń Kredytowych (Gmina Pruszcz)
• nie mający zaległości z płatnościami publiczno-prawnymi (ZUS, Gmina i Urząd Skarbowy)
2. osobom bezrobotnym ubiegającym się o udzielenie wsparcia finansowanego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świeciu, spełniającym dodatkowo warunek:
•miejscem prowadzenia planowanej działalności gospodarczej jest Gmina Świecie albo gmina współpracująca ze Świeckim Funduszem Poręczeń Kredytowych (Gmina Pruszcz).

Preferowane jest udzielanie poręczeń tym podmiotom gospodarczym, które utworzą nowe miejsca pracy.

Zasady udzielania poręczeń
1.Fundusz udziela poręczeń maksymalnie do 70% kwoty zaciąganego kredytu,
2.Kwotowe, jednorazowe zaangażowanie Funduszu nie może przekraczać 40.000 PLN
3.Czas udzielenia poręczenia nie może być dłuższy niż 5 lat.
Fundusz może wydawać promesy dotyczące udzielenia poręczenia.


BIURO OBSŁUGI PORĘCZEŃ:
Miejsce:Budynek „Inkubatora Przedsiębiorczości”, ul. Chmielniki 2b w Świeciu, I piętro(biuro LGD)
Osoba do kontaktu: Ludwika Karczewska, tel. 691-989-340

Dokumenty do pobrania:
Download this file (1. Wniosek dla bezrobotnych.pdf)Wniosek dla bezrobotnych[ ]230 kB
Download this file (1. Wniosek dla firm.pdf)Wniosek dla firm[ ]251 kB
Download this file (REGULAMIN ŚFPK.DOC)REGULAMIN ŚFPK.DOC[ ]79 kB