Przesyłając pracę moją/ mojego dziecka wyrażam świadomą i dobrowolną
zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju
Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości”
moich/mojego dziecka danych osobowych zawartych na wykonanej przeze
mnie/przez moje dziecko pracy do celów związanych z konkursem na okres
do 31.12.2022 r. i ewentualnego wygaśnięcia roszczeń zgodnie z art. 118,
125 Kodeksu Cywilnego” (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r.)
"Wyrażam świadomą i dobrowolną zgodę na zamieszczenie na stronie
internetowej Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi
Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości”, tj. inkubator.com.pl i na
facebooku Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi
Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości” moich/mojego dziecka danych
osobowych tj. Imienia i nazwiska. Zgodę wyrażam na okres do 31-12-2022 i
ewentualnego wygaśnięcia roszczeń zgodnie z art. 118,125 Kodeksu
Cywilnego”.